Pri výstavbe nového dvorca je potrebné myslieť na to, že ho budujeme na dlhú dobu. Preto je dôležité venovať vybudovaniu dvorca náležitú pozornosť a dať mu všetko, čo mu patrí.

Všeobecné zásady pre vybudovanie tenisového dvorca je možné zhrnúť do nasledujúcich bodov:

1. Na výstavbu tenisového dvorca potrebujeme plochu minimálne 36x18m, ideálne 40x20m.
2. Pokiaľ je to možné, umiestnenie dvorca orientovať do priestorov chránených pred vetrom.
3. Dvorec má byť umiestnený tak, aby ich pozdĺžna os smerovala od severu k juhu.
4.Do priestoru dvorca musí viesť dostatočne silný prívod vody, aby dvorec mohol byť pokropený maximálne za 8-10 min.
5. Pletivo ohraničujúce dvorce má byť vysoké 3-4m. Dvorce od základnej čiary k pletivu by mali mať priestor 6 metrov, za pozdĺžnymi čiarami ohraničujúcimi štvorhru 2,5-3,5 metra.
6. Pri výstavbe viacerých dvorcov je dobré pamätať taktiež na vybudovanie odrazovej steny.
Zloženie dvorca a jeho výstavba
Zloženie vrstvy, z ktorej je vybudovaný povrch antukového dvorca, prešiel dlhoročným vývojom. Názov antuka pochádza z francúzskeho výrazu „en tous cas“, čo znamená pre všetky prípady. Jej najdôležitejšou vlastnosťou je, že dobre saje vlhkosť a umožňuje hru i po prudkých dažďoch. Prednosťou antukového povrchu je jeho pružnosť, pekné tmavočervené sfarbenie, ktoré prispieva k dobrej viditeľnosti lopty.
1. Základ antukového dvorca tvorí 20-25 cm vrstva hrubej škváry. Tato sa dôkladne zvalcuje.
2. Ďalšou vrstvou je 5 cm jemnej preosiatej škváry. Povrch sa viackrát dobre postrieka a zvalcuje, aby sa obidve vrstvy spevnili. (využíva sa vlastnosť škváry sať vodu pri dlhotrvajúcich dažďoch a naopak zadržiavať vodu, ak dlhšie neprší)
3. Napokon sa nanáša súvislá 2-3 cm vrstva antuky. (požiadavky na jej kvalitu sme si vysvetlili v kapitole teórie kvality). Pri nanášaní jednotlivých vrstiev je potrebné neustále kontrolovať vodorovný povrch dvorca. Ak by povrch dvorca nebol vodorovný, tvorili by sa po daždi kaluže, alebo by sa antuka odplavovala. Antuku doporučujeme nanášať do formy vytvorenej drevenými latkami (šírka 5cm, výška 2-3cm) kladené v dvojmetrových pásoch naprieč užšou stranou dvorca. Antuka sa potom jemne kropí hadicou s rozprašovačom a valcuje najprv ľahším a potom ťažkým valcom tak dlho, pokiaľ sa antuková vrstva kompaktne nespojí so spodnou škvárovou vrstvou.
4. Nakoniec sa dvorec vymeria, osadia sa čiary a stĺpiky.

Dvorec je obdĺžnik s dĺžkou 23,77 m a so šírkou 8,23 m pre zápasy v dvojhre. Pre zápasy v štvorhre má dvorec šírku 10,97 m.
Dvorec je uprostred predelený sieťou zavesenou na povraze alebo kovovom lane, ktoré je
buď vedené cez hornú plochu dvoch stĺpikov alebo je na nich upevnené vo výške 1,07 m.
Sieť musí by napnutá tak, aby úplne vypĺňala plochu medzi oboma stĺpikmi a musí mať
oká dostatočne malé, aby nimi lopta nemohla prejsť. Výška siete musí byť uprostred 0,914
m a sieť je tu pevne upevnená popruhom. Povraz alebo kovové lano a horný okraj siete sú
potiahnuté páskou. Popruh a páska musia byť úplne biele.
• Maximálny priemer povrazu alebo kovového lana je 0,8 cm.
• Maximálna šírka popruhu je 5 cm.
• Šírka pásky musí byť z každej strany najmenej 5 cm a najviac 6,35 cm.
Pre zápasy v štvorhre musia byť stredy stĺpikov na každej strane vzdialené 0,914 m od čiary
ohraničujúcej dvorec pre štvorhru.
Ak je použitá sieť pre dvojhru na zápasy v dvojhre, stredy stĺpikov musia byť na každej
strane vzdialené 0,914 m od čiary ohraničujúcej dvorec pre dvojhru. Ak je použitá sieť
pre štvorhru, tak táto musí byť podopretá vo výške 1,07 cm dvomi tyčkami pre dvojhru,
ktorých stredy musia byť na každej strane vzdialené 0,914 m od čiary ohraničujúcej dvorec
pre dvojhru.
• Stĺpiky nesmú mať stranu alebo priemer väčší ako 15 cm.
• Tyčky pre dvojhru nesmú mať stranu alebo priemer väčší ako 15 cm.
• Stĺpiky a tyčky pre dvojhru nesmú byť viac ako 2,5 cm nad horným okrajom siete
Čiary na koncoch dvorca sa nazývajú základné čiary (base-lines) a čiary po stranách dvorca
sa nazývajú bočné čiary (side-lines).
Vo vzdialenosti 6,40 m od siete sú rovnobežne so sieťou čiary pre podanie (service-lines).
Priestor po oboch stranách siete medzi čiarou pre podanie a sieťou je rozdelený stredovou
čiarou podania na dve rovnaké polovice - polia pre podanie. Stredová čiara podania je
rovnobežná s bočnými čiarami a nachádza sa v strede medzi nimi.
Každá základná čiara je v polovici rozdelená stredovou značkou dlhou 10 cm a vyznačenou
do vnútra dvorca rovnobežne s bočnými čiarami.
• Stredová čiara podania a stredová značka sú 5 cm široké.
• Ostatné čiary musia by najmenej 2,5 cm a najviac 5 cm široké okrem základnej
čiary, ktorá môže byť široká najviac 10 cm.
Všetky rozmery dvorca sa počítajú po vonkajší okraj čiar a všetky čiary musia byť rovnakej
farby, jasne sa odlišujúcej od farby povrchu dvorca.

Nasledujúci postup je vhodný na vyznačenie kombinovaného dvorca pre dvojhru a štvorhru.
(Nižšie je uvedené vyznačenie dvorca iba pre dvojhru.)
Najskôr stanovte polohu siete priamou čiarou dlhou 12,80 m. Na tejto čiare vyznačte stred
(značka X na plániku) a od neho vymerajte na obe strany a označte:
vo vzdialenosti 4,11 m body a, b, v ktorých sieť pretína vnútorné bočné čiary,
vo vzdialenosti 5,03 m polohu tyčiek pre dvojhru (body n, n),
vo vzdialenosti 5,48 m body A, B, v ktorých sieť pretína vonkajšie bočné čiary,
vo vzdialenosti 6,40 m umiestnenie stĺpikov pre sieť body N, N, ktoré sú na koncoch pôvodných
čiar dlhé 12,80 m.
Zarazte kolíky do bodov A a B a upevnite na ne príslušné konce dvoch meracích pásiem.
Jedným z nich zmerajte uhlopriečku polovice dvorca dlhú 16,18 m a druhým vonkajšiu
bočnú čiaru dlhú 11,89 m. Napnite obe pásma tak, aby sa v týchto vzdialenostiach stretli
v bode C, je to jeden z rohov dvorca. Rovnakým spôsobom nájdete druhý roh D. Pre kontrolu
sa odporúča overiť si dĺžku čiary CD, ktorá je základnou čiarou a musí byť 10,97 m
dlhá. Vyznačte jej stred J a tiež konce vnútorných bočných čiar (c d) vo vzdialenosti 1,37
m od bodov C a D.
Stredná čiara a čiara pre podanie sú vyznačené pomocou bodov F, H, G, ktoré sú vo vzdialenosti
6,40 m od siete na čiarach bc, XJ, ad.
32 Pravidlá tenisu
Rovnakým spôsobom sa vyznačí na opačnej strane siete druhá polovica dvorca.
Ak sa má vyznačiť len dvorec pre dvojhru, nie je potrebné vyznačovať čiary zvonka bodov
a, b, c, d, avšak dvorec môže byť vymeraný tak, ako je uvedené vyššie. Rohy základných
čiar (c,d) sa môžu určiť upevnením dvoch pásiem na kolíky v bodoch a, b, namiesto v
bodoch A a B použitím dĺžok 14,46 m a 11,89 m. Stĺpiky pre sieť budú v bodoch n,n a
použije sa 10 m dlhá sieť pre dvojhru.
Ak je pre dvojhru použitý kombinovaný dvorec pre štvorhru a dvojhru, so sieťou pre
štvorhru, musí byt sieť podopretá v bodoch n,n, vo výške 1,07 m pomocou dvoch stĺpikov,
nazývaných tyčky pre dvojhru, ktoré majú prierez buď štvorcový o strane najviac 7,5 cm,
alebo kruhový o priemere najviac 7,5 cm. Stredy tyčiek pre dvojhru musia byť na každej
strane vo vzdialenosti 0,914 mimo dvorca pre dvojhru.
Ako pomôcka pre umiestnenie týchto tyčiek sa odporúča pri vymeriavaní dvorca vyznačiť
každý z bodov n,n bielou bodkou

 Údržba antukových tenisových dvorcov:
Na údržbu tenisového dvorca nevyhnutne potrebujeme:
Ručný valec so škrabkou, motorový valec, hrable – 2ks, lopaty – 2ks, fúrik so širokým kolesom – 1ks hrablo oceľové - 1ks, drevené hrablo 1ks, kefu a sieťovačku na zametanie 2ks, kefka na čistenie čiar.

Všeobecne je možné údržbu antukových tenisových dvorcov rozdeliť do troch etáp:
1. Jarná – rozumieme ňou prípravu dvorca na sezónu po zime
2. Prevádzková - údržba dvorca počas prevádzky
3. Jesenná – tzv. zazimovanie dvorca
Jarná údržba
Pri jarnej údržbe antukového dvorca je dôležité jej správne načasovanie. Je možné ju začať, ak teplota vzduchu už neklesá pod 0oC a voda nevystupuje, keď stúpime na dvorec.
Ako postupovať:
1. začíname odstránením hrubých nečistôt z povrchu dvorca
2. nasadíme čiary tenisového dvorca
3. v oboch smeroch aspoň po 4x plochu povalcujeme ručným valcom
4. následne sa dvorec valcuje motorovým valcom
5. lopatami sa rozhodí nová vrstva antuky v tenšej vrstve 3x
6. medzi jednotlivým vrstvením sa povrch zhutňuje motorovým valcom, zarovná a jemne kropí rozprašovačom
7. je dôležitá precízna úprava dvorca pri jeho postupnom zaťažovaní najprv dreveným hrablom a následne kefou. V prípade potreby znova dvorec na najzaťaženejších miestach prevalcujeme.

Prevádzková (letná) údržba
Tento druh údržby je jednoduchý, spočíva v princípe neustáleho udržiavania dvorca v mokrom stave a to aj vtedy, ak hra trvá dlhšie a dvorec vysychá. Vtedy je nutné hru prerušiť a dvorec dostatočne poliať. Zvlášť dôležité je každý večer dôkladne zamočiť dvorec súvislou vrstvou vody. Samozrejmá je úprava dvorca kefou po každom zápase.
Jedným z veľkých problémov pri údržbe antukového dvorca je zarastanie trávou zvlášť pri obrubníkoch na okraji dvorcov. Druhým problémom je zarastanie dvorca machom taktiež pri obrubníkoch a medzi jednotlivými dvorcami. Na likvidáciu trávy používame chemický postrek Randap za ideálneho počasia najmenej 2-3hod pred dažďom. Na likvidáciu machu je ideálne použiť jemnú priemyselnú soľ, ktorou posypeme postihnuté miesta za slnečného počasia.

Jesenná údržba
Pri zazimovaní dvorca je dôležité plochu očistiť od napadaného lístia a iných nečistôt. Zoškrabať a zarovnať plochu v oblasti rozhodcovských stolíkov, lavičiek a pod sieťami a taktiež pri obrubníkoch a deliacich plotoch, kde sa hromadí hrubozrná antuka. Je veľmi dôležité vysypať všetky nerovnosti antukou, hlavne dosypať plochu za zadnou čiarou a zarovnať ju s okolitou plochou dvorca. Počas zimy sa aj voľne nasypaná vrstva antuky spojí s podkladom. Zapamätajme si, že kvalitnou jesennou údržbou vytvárame predpoklady na bezproblémovu prípravu dvorca na ďalšiu sezónu.
Dodržiavanie pravidiel pri údržbe dvorca počas celého roka sa prejaví na kvalite povrchu a tým aj pôžitku zo samotnej hry !