Dodržiavanie rovnakej kvality antuky je naším prvoradým cieľom. Preto vytvárame pri výrobe predpoklady pre konštantnú kvalitu výroby.

Z pohľadu úžitkových vlastnosti antuky je rozhodujúca jej zrnitosť a z hľadiska estetického farba. Z toho dôvodu dbáme už pri uskladňovaní úlomkov a poškodených vytriedených pálených tehál na riadne premiešanie. Ako surovina pre výrobu antuky sa môžu použiť  tehliarske úlomky alebo vyradené tehliarske výrobky. K výrobe antuky sa nesmú používať zliate vypálené výrobky.

Pokiaľ sú použité staré tehliarske výrobky napr. strešná krytina alebo tehly z búracích prác nesmú prímesí zbytkov malty či betónu hmotnosť presiahnuť 2%.

Takto vytriedená a premiešaná vstupná surovina je pripravená k samotnému drveniu. K tomu používame jednu mleciu linku. Premiešaná vstupná surovina je nakladaná univerzálnym nakladačom UNC 060 na pásový dopravník a dopravovaná do kladivkového drviča, v ktorom dochádza pri vysokých otáčkach k rozomieľaniu vstupnej suroviny na hrubú antuku, ktorá je dopravovaná pásovým dopravníkom na voľnú plochu. Voľne ložená hrubá antuka je nakladaná  UNC 060 do bubnového zásobníka. Z bubnové zásobníka podávača postupným dávkovaním na pásový dopravník je hrubá antuka dopravovaná na vibračné sito o veľkosti 0-2 mm (resp. 0-3 mm), kde sa z antuky oddelí hrubá frakcia. Hrubá frakcia, ktorá neprepadla sitom  je uskladňovaná na medziskládku, kde je pripravená na ďalšie spracovanie.

Antuka o zrnitosti 0-2 mm, ktorá bola oddelená vibračným sitom je uskladnená v zásobníku a pripravená k baleniu do PE vriec. Balenie vykonávame presným dávkovaním cez digitálne váhy. Vrecia o hmotnosti 33,0 kg ukladáme na na paletu 120x80cm , vždy 30 vriec na paletu, t.j. 990 kg. Vrecia sa k palete fixujú ovinovacou a vrchnou zmraštiteľnou fóliou, čím sú chránené proti poškodeniu pri skladovaní, preprave  a tým sú pripravené k expedovaniu k odberateľovi.

Počas výroby pravidelne kontrolujeme a včas meníme všetky opotrebované časti výrobného zariadenia, ktoré majú vplyv na zrnitostnú krivku (mlecie kladivá, rošty, sitá).
Pod stálou kontrolou je i vlhkosť mletej antuky a jej zrnitosť, tak aby bola zabezpečená jej konštantná kvalita